Samer i Syd

 

Information om Sameföreningen Samer i Syd 

 

Den 25 november 2001 tog Studiefrämjandet i NV Skåne initiativet att bjuda in samer till ett möte med syftet att tillsammans sprida den samiska kulturen i södra Sverige. Till mötet kom tolv personer, alla med samisk anknytning.

   Under 2002 bildades en interimstyrelse med namnet: Samer i Skåne, som sedermera ändrades till Samer i Syd, då samer även var boende i Blekinge, Halland, Småland och Danmark.

   Våren 2003 bildades föreningen ”Samer i Syd”, en ideell förening med ett 20-tal medlemmar.

Vid årsskiftet 2011/2012 var vi drygt 80 medlemmar. I Skåne bor mer än 140 samer enligt den samiska röstlängden. Det har aldrig gjorts en folkräkning av hur många samer som finns i landet.

 

Vi har föreläsningar för att öka förståelsen om den samiska traditionella kulturen sedan föreningens start. Föreläsningar har varit öppna för alla intresserade. Vi besöker skolor, olika föreningar och organisationer, berättar om samernas liv och kultur. Som hjälpmedel har vi en DVD box från Sápmi/Samefolkets land med samiska filmer och jojkar, samt skrifterna: ”Samer- ett ursprungsfolk i Sverige” och ”Same-same but different” för barn och ungdomar, utgivna av Regeringskansliet. Vi har även en informationslåda med pedagogiska bruksföremål för förskola, grund- och gymnasieskola iordningställd av Ajtte Museum i Jokkmokk. Föreningen har också andra föremål har givits som gåvor. 

   Föreningens konstnärer har visat den samiska konsten på bibliotek och offentliga platser. Vi har genom årens lopp fått ett omfattande bibliotek för lån av samisk litteratur med gåvor och köpta böcker.

 

Samer i Syd har informerat Skånes 33 kommuner och Lunds stift och dess 216 församlingar med brev om vår föreningsverksamhet och om den samiska kulturen. Föreningen har idag ett samarbete med Klippans kommun.

   Föreningen var inbjuden till Lunds domkyrka första gången på ”Morgonmässa” på Samernas Nationaldag den 6 februari 2009 och därefter har samarbetet utvecklats till att Samer i Syd fått en ”egen” präst, Samekaplan som ska bevaka och uppmärksamma Sveriges Urfolk och Världens Urfolks dag den 9 augusti, samt FN dagen / 24 oktober Barnkonventionens dag.

 

I Sveriges grundlagändring 2010 beslutades att Sverige har två folk: Svenskar och Samer,

FN: s konvention ILO 169 har inte ratificerats av staten Sverige, vilket vi påtalat Sametinget. 

 

I liten skala har vi haft språkkurser/språkbad. Hösten 2008 påbörjades och intensiverades återerövrandet av språket. Vi har seminarier, berättarstunder, koltsömnad, hornslöjd, bandvävning och matlagning enligt samisk kokkonst.
Jojk och att skriva om sina minnen har funnits på önskelistan, hitintills med svalt intresse.

Vi har årliga ”renkok”, inför årsmöte och på Samefolkets dag. KRAV Fair Trade produkter bejakas.

 

Föreningen har från Gällivare Sockens Hembygdsförening fått lov att göra en ny utgåva av:

”Husmanskost på Ren”, den första upplagan utgiven 1938, andra upplagan 1986 som är en raritet.

Susanna Jannok Porsbo har kompletterat den med: ”Samisk Matkultur”, förr och nu.

 

Försommaren avslutas alltid med utflykt till eldstaden vid Traneröds mosse som har vissa likheter med Sápmi. Bakning av hillagáhggo, glödkaka, vid arran, eldstaden och tipsrunda runt myren får avsluta försommaren. Sedan reser många av oss till kalvmärkning– ljuset, tystnaden och den rena luften.
Tipsrundans frågor har temat "Samisk kultur" och är ett sätta att öka kunskapen om vårt folk. 

 

FN:s Urfolk, MR dag den 9 augusti är viktig för Sveriges urbefolkning: SAMER.

Vi vill uppmärksamma och bevara vår urfolk historia, språk, traditioner, kultur och livsstil.

Urfolksdagen uppmärksammades första gången 2007. Sametingets dåvarande ordf. Lars- Anders Baer FN-delegat tillsammans med andra prominenta personer talade för urfolket i världen. Skånes Landshövding Göran Tunhammar talade om Skåneregionens ansvar. Dagen uppmärksammas varje år.

 

Föreningen har bildat en gåvofond. Stödet avser att främja barn och ungdomars framtida utveckling inom samiska traditioner, värderingar och livsstil.

Ge inspiration för barn och unga: Att identiteten och språket återerövrats och bevaras. Stödet avser också att uppmuntra till att närma samhörigheten mellan barn och unga - i Samer i Syd.

För övrigt gäller Samer i Syds Stadgar. Alla barn och unga med samisk anknytning kan i Samer i Syd söka med stöd av anhöriga, till språkläger, språkkurs och språkbad, duodji, hantverk, etcetera. (Barn och unga 0 – 18 år enligt BK)

 

Föreningen har haft en representant i DO. Rapport ”Diskriminering av samer” www.do.se ,

BO-rapport ”Rätten till delaktighet och inflytande för samiska barn och ungdomar” www.bo.se

En medlem samverkar med Sveriges fem minoriteter i relation till FN- distriktet i Skåne. I Sametinget, medverkar en av våra medlemmar som ledamot.

En medlem är delaktig i Samiska krisnätverkets jourtelefon, Samiska rådet Svenska kyrkan.

 

Samarbetet med Skånes Djurpark Höör inleddesunder 2002. Hösten 2005 påbörjades i samverkan en byggnation till ett sameviste, en timrad skogssamekåta. Samer var handledare och arbetade aktivt praktiskt till kåtans tillkomst. Efter invigningen fortsatte samverkan med olika kulturyttringar s.k. öppet hus vid ett till två tillfällen varje månad på ideell bas under tre år.     

   Samekåtan invigdes den 2 december 2006 med Sametingets dåvarande ordförande Lars-Anders Baer och Skånes Landshövding Göran Tunhammar som var ordförande för stiftelsen Skånes Djurpark.

   Under november månad 2009 önskade Djurparkens nya ledning ett utökat samarbete, praktiskt innebar det ideell verksamhet varje helg och vid högsäsong varje dag som SiS inte hade någon möjlighet till. Ingen vilja fanns för rådrum eller rådslag för SiS förslag. Samarbetet upphörde därmed.

 

Vi sponsras av Polarbröd tillsammans med smakupplevelser från den samiska matkulturen.

 

Fortfarande är vi en liten förening med en viktig målsättning: Att sprida kunskaper om Sveriges Urbefolkning genom Samer i Syd. Vi välkomnar nya medlemmar och vi har inga krav på, att man ska vara same. Medlemskap fås i föreningen enligt stadgan:

§ 1”Verka för att befrämja och sprida kunskap om samiska intressen, identitet, kulturellt, socialt, psykologiskt och ekonomiskt, samt verka för solidaritet, jämlikhet och samarbete människor emellan. Att det samiska samhället får fortleva utifrån samiska värderingar och traditioner. Föreningen skall vara religiöst och politiskt oberoende.”

 

 

Du är Välkommen att bli en av oss!

 

Helsingborg den 10 april 2012
Varrudagáj / Med vänliga hälsningar   

 

 

 

Majvor Massa Eriksson
Kontaktperson för sameföreningen Samer i Syd


Tel: 042 - 12 34 16

E-post: massaeriksson@telia.com

Hemsida: www.samerisyd.se                   

 

 

OAI´DNO                                  SYNEN av Paulus Utsi

Maid ålmus oai´dná                  Det människan ser

Ii laet mikkege imásla´s             är ingenting underligt

Muttu maid gullá                       men det man hör

Lae ålo váralazzat                     är mycket farligare

Maid jurdasa                            Det man tänker

Ii dat-ge daga mai´dige             gör heller ingenting

Muttu jås boas´tot doaimaha    men det fel man begår

Dat ábas vahágat´tá                 det skadar helt.

 

 

 

Háledit Consulting © 2011 • info@haledit.se

www.majvormassaeriksson.se